Lubelski Klaster Teleinformatyczny

Strona główna » DOTACJE

DOTACJE

Panel logowania

Nazwa:

Hasło:

zaloguj

Panel logowania

Imię:

E-mail:

zapisz się zapisz się

reklama reklama reklama

Najbliższe projekty to:

DZIAŁANIE 8.1 PO IG (ogólnokrajowy): dotacje na innowacyjne e-usługi
Termin naboru: 

I runda: 26 marca – 20 kwietnia 2012

II runda: 23 lipca – 17 sierpnia 2012

III runda: 19 listopada – 14 grudnia 2012

Maks. wysokość wsparcia: 70% tylko mikroprzedsiębiorstwa do 12 miesięcy

Maks. wysokość projektu: 700 tys. PLN Netto
Dofinansowanie na: oprogramowanie, know-how, licencje, sprzęt (środki trwałe), usługi doradcze, koszty ogólne, promocję projektu i produktu, wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, szkolenia

 

DZIAŁANIE 8.2 PO IG (ogólnokrajowy): dotacje na wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B
Termin naboru:

I runda: 6 luty – 2 marca 2012

II runda: 11 czerwca – 6 lipca 2012

III runda: 15 października – 9 listopada 2012

Maks. wysokość wsparcia: 70% mikroprzedsiębiorstwa i małe , 60% średnie
Maks. wysokość wsparcia: 2 mln. PLN Netto
Dofinansowanie na: oprogramowanie, know-how, licencje, sprzęt (środki trwałe), usługi doradczych, koszty ogólne, szkolenia


DZIAŁANIE POIG: Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy

Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa

Termin naboru: marzec 2012, czerwiec 2012 (czas trwania naboru wniosków 3 miesiące)

Procentowa maks. wysokość wsparcia: 50%

Maks. wysokość wsparcia: 20 mln PLN Netto

Maks. wysokość wsparcia: 4 mln PLN Netto

 

Wsparcie na pierwsze wdrożenie będzie mogło być udzielone jeżeli przedsiębiorca przedstawi dokument patentowy lub dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki sporządzonego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej bądź równoważny dokument w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu uprawdopodabniający spełnienie kryteriów nowości i przydatności do przemysłowego stosowania, o których mowa odpowiednio w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest twórcą wynalazku lub nie jest uprawniony do uzyskania patentu będzie musiał również przedstawić dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na pierwsze wdrożenie wynalazku co oznacza, że nie będzie można go uzyskać jeżeli na terytorium Unii Europejskiej produkt lub sposób będący przedmiotem wynalazku był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Dofinansowanie na: koszty zakupu lub leasingu środków trwałych, zakupu wartości niematerialnych i prawnych powiększone o koszty tłumaczeń przysięgłych na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku (koszty tłumaczeń, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz prowadzenia rachunków bankowych będą stanowić pomoc de minimis, a intensywność wsparcia w ich wypadku będzie wynosić 100%).

Zasady wsparcia w ramach projektu pilotażowego są w chwili obecnej konsultowane i mogą ulec zmianom.

 

DZIAŁANIE 5.1 PO IG (ogólnokrajowy): wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Termin naboru: 10 września-nabór ciągły do 31 grudnia 2012

 

DZIAŁANIE 5.4.1 PO IG (ogólnokrajowy): wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

Termin naboru: nabór ciągły od marca do 31 grudnia 2012

 

DZIAŁANIE 6.1 PO IG (ogólnokrajowy): paszport do eksportu

Termin naboru: 

I runda: marzec 2012 – nabór przez 15 dni roboczych

II runda: 2 lipca – 20 lipca 2012

III runda: 29 października –16 listopada 2012


DZIAŁANIE 4.3 (ogólnokrajowy): kredyt technologiczny
Termin naboru: 2012

Maks. wysokość wsparcia: 70% mikro i małe, 60% średnie przedsiębiorstwa
Maks. wysokość wsparcia: 
Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowić będzie premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo lub w transzach (nie częściej niż raz na trzy miesiące) w kwocie odpowiadającej wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług wyprodukowanych/świadczonych w wyniku inwestycji technologicznej, nie wyższej jednak niż 4 000 000 PLN.

Dofinansowanie na:

?     Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

?     Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

 

DZIAŁANIE 1.2 RPO (lubelskie): dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw (do10 osób) powyżej dwóch lat
Termin naboru: styczeń 2012, sierpień 2012
Maks. wysokość wsparcia: 70%
Maks. wysokość wsparcia: 700 tys. PLN Netto dla projektów do 2 mln., 1 mln. PLN Netto dla projektów pow. 2 mln.,

Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym na samochody specjalistyczne, oprogramowanie, know-how, licencje, nieruchomości, remonty, budowę

 

DZIAŁANIE 1.1 RPO (lubelskie): dotacje na inwestycje dla mikroprzedsiębiorstw  (do10 osób) do dwóch lat
Termin naboru: marzec 2012
Maks. wysokość wsparcia: 70%
Maks. wysokość wsparcia: 310 tys. PLN Netto dla projektów do 1 mln., 500 tys. PLN Netto dla projektów pow. 1 mln.,

 

Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym na samochody specjalistyczne, oprogramowanie, know-how, licencje, nieruchomości, remonty, budowęDZIAŁANIE 1.4 RPO (lubelskie): Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

SCHEMAT A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw z zakresu termomodernizacji

Termin naboru: styczeń 2012, wrzesień 2012

Poziom wsparcia:

?     Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa do 70 % refundacji wydatków;

?     Średnie przedsiębiorstwa do 60 % refundacji wydatków.

Wysokość wsparcia:

?     Minim. wartość wsparcia: 10 tys. PLN

?     Mkas. wartość wsparcia: 200 tys PLN

Wysokość projektu:

?     Minim. wartość projektu wynosi: 15 tys. PLN

?     Maks. wartość projektu jest mniejsza niż 8 mln PLN.

Dofinansowanie na: realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji już  użytkowanych budynków w których mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą.

Wspierane będą następujące rodzaje projektów:

1.        Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w wyniku których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej, klimatyzację, wentylację, itp. w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalność gospodarczą.

2.        Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie kogeneracji w budynkach, w których przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Schemat A w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii mogą uzyskać jedynie projekty w ramach, których wyprodukowana energia zostanie przeznaczona na własne potrzeby.

 

SCHEMAT B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Termin naboru: marzec 2012

Poziom wsparcia:

?     Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa do 70 % refundacji wydatków;

?     Średnie przedsiębiorstwa do 60 % refundacji wydatków.

Wysokość projektu:

Minimalna wartość projektu 143 tys. PLN;

Maksymalna wartość projektu wynosi:

?     Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – 10 mln PLN;

?     Budowa lub przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej – 20 mln PLN;

?     Inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN;

?     Inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln PLN;

?     W przypadku pozostałych projektów SCHEMATU B maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

 

Dofinansowanie na:

1. Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

2. Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii

elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie z zakresu Działania 1.4 Schemat B mogą uzyskać jedynie projekty w ramach, których więcej niż 50 % zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych (planowanej wielkości w chwili dojścia do pełnych mocy produkcyjnych) zostanie przeznaczona na sprzedaż. Pozostała część (mniej niż 50 %)  e4nergii może być przeznaczona na własne potrzeby.

 

DZIAŁANIE 1.6 RPO (lubelskie): dotacje na badania i laboratorium badawczo rozwojowe dla przedsiębiorstwa pod kątem własnej produkcji
Termin naboru: czerwiec 2012
Maks. wysokość wsparcia: 70% mikroprzedsiębiorstwa i małe, średnie
Maks. wysokość wsparcia: 280 tys. PLN Netto
Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe), oprogramowanie, oprogramowanie, know-how, licencje, licencje, patenty

 

DZIAŁANIE 1.7 RPO (lubelskie): dotacje na doradztwo
Termin naboru: grudzień 2012
Maks. wysokość wsparcia: 50%
Maks. wysokość wsparcia: 250 tys. PLN Netto
Dofinansowanie na: doradztwo (np. na ISO, marketing, wdrożenie nowych technologii, finansowe)

 

DZIAŁANIE 1.3 RPO (lubelskie): dotacje na inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw
Termin naboru: grudzień 2012

Maks. wysokość wsparcia: 70% małe , 60% średnie
Maks. wysokość wsparcia: 1 mln. PLN Netto dla projektów do 4 mln., 2 mln. PLN Netto dla projektów pow. 4 mln.,
Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym na samochody specjalistyczne, oprogramowanie, know-how, licencje, nieruchomości, remonty, budowę

 

Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym samochody specjalistyczne, oprogramowanie, know-how, licencje, nieruchomości, remonty, budowę

 

 

Na terenach wiejskich można pozyskać dotacje dla osób fizycznych i mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW i projektów Lokalnych Grup Działania (LGD)

 

W obu instytucjach występują działania:

DZIAŁANIE 312 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (PROW, LGD)

Maks. wysokość wsparcia: 50%
Maks. wysokość wsparcia: 300 tys. PLN Netto
Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym na samochody specjalistyczne, oprogramowanie, remonty, budowę

DZIAŁANIE 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (PROW, LGD)

Maks. wysokość wsparcia: 50%
Maks. wysokość wsparcia: 100 tys. PLN Netto
Dofinansowanie na: sprzęt (środki trwałe) w tym na samochody specjalistyczne, oprogramowanie, remonty, budowę

DZIAŁANIE 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Małe projekty: (PROW, LGD)

Maks. wysokość wsparcia: 50%
Maks. wysokość wsparcia: 25 tys. PLN Netto (maksymalnie 4 projekty)
 

DZIAŁANIE 121 - Modernizacja Gospodarstw Rolnych (PROW)


 

UWAGA: w ramach projektów RPO czas naboru trwa 45 dni od daty ogłoszenia, o przyjęciu wniosku nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

WARUNKI KWALIFIKACJI BENEFICJENTA

Mikroprzedsiębiorstwa: zatrudniają do 10 pracowników lub posiadają obroty rocznie nie przekraczające 2 mln Euro (wyniki z dwóch poprzednich lat)

Małe przedsiębiorstwa : zatrudniają do 50 pracowników lub posiadają obroty rocznie nie przekraczające 10 mln Euro

Średnie przedsiębiorstwa: zatrudniają mniej niż 250 pracowników lub posiadają obroty rocznie nie przekraczające 50 mln Euro,

 

Copyright by: Lubelski Klaster Teleinformatyczny - 2009 r Created by: Centrum Internetowe - 2009 r