Lubelski Klaster Teleinformatyczny

Strona główna » Statut

Statut

Panel logowania

Nazwa:

Hasło:

zaloguj

Panel logowania

Imię:

E-mail:

zapisz się zapisz się

reklama reklama reklama

STATUT

Stowarzyszenia Lubelski Klaster Teleinformatyczny

uchwalony w dniu 1 lipca 2008 roku

tekst jednolity ze zmianami z dnia 10 października 2008 roku

Rozdział I.Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Lubelski Klaster Teleinformatyczny, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze gospodarczym i naukowym, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w branży teleinformatycznej.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4.

 Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 5.

Siedzibą Stowarzyszenia znajduje się w Lublinie, ul. Stefczyka 34, 20-15 Lublin

§ 6.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu

§ 7.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 8.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 9.

Ideą powołania Stowarzyszenia Lubelski Klaster Teleinformatyczny jest rozpowszechnianie informacji na rynku regionalnym, krajowym oraz zagranicznym o rozwiązaniach spełniających najwyższe standardy techniczne i charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności.
Głównym zadaniem jest zrzeszenie osób fizycznych i przedsiębiorstw prowadzących działalność branżową i powiązanych z nimi instytucji w celu wspierania innowacyjności, promowania firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry.

§ 10. Cele

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu rozpowszechnianie informacji o najnowszych technologiach
? promowanie wdrażania innowacyjnych technologii;
? promowanie wdrażania rozwiązań zgodnych z polityką bezpieczeństwa;
? promowanie ochrony własności intelektualnej;
? promowanie wdrażania rozwiązań mających wpływ na ochronę przyrody i środowiska naturalnego, w tym na rozwój nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
? prowadzenie działań na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury teletechnicznej;
? prowadzenie działań na rzecz standaryzacji i normalizacji wdrażanych rozwiązań technicznych.
2. Integracja środowiska lubelskich przedstawicieli branży informatycznej i telekomunikacyjnej.
3. Rozpowszechnianie oraz budowanie prestiżu środowiska teleinformatycznego.
4. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.
5. Wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
6. Promowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy.
7. Promowanie i wspieranie rozwoju: rynku innowacji, nowych technologii i transferu wiedzy.
8. Promowanie i wspieranie systemu oświaty i wychowania oraz rozwoju: nauki, edukacji i kształcenia ustawicznego a także informatycznych platform kształcenia. Podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ukierunkowanego na innowacje.
9. Powadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu.
10. Informatyzacja wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
11. Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków stowarzyszenia.
12. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wspieranie inicjatyw gospodarczych.
13. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
14. Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów i poszukiwanie nowych możliwości mających wpływ na rozwój regionu.
15. Wspieranie  wykreowania województwa lubelskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
16. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
17. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności: obrona praw różnych grup społecznych oraz praw osób indywidualnych, w tym obrona praw konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej
18. Tworzenie różnorodnych form współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej;

§ 11. Realizacja celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Promowanie wysokiej jakości usług i produktów, rzetelności, etyki w biznesie, innowacyjności, ochrony środowiska.
2. Kreowanie wizerunku firmy i marki / instytucji.
3. Propagowanie konkurencyjności i działań zmierzających do rozwoju oraz umacniania marki i wysokiej pozycji firmy na rynkach regionalnych, krajowych oraz rynkach Wspólnoty Europejskiej.
4. Potwierdzanie wiarygodności firmy lub instytucji i wzmocnienie jej pozycji na rynku.
5. Propagowanie standardów budowy organizacji działania firmy według zasad ISO, HACCP itp. Nagradzanie tych firm oraz instytucji, które według tych zasad funkcjonują.
6. Promocja i wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania.
7. Propagowanie możliwości rozwoju jakie dają Polsce unijne programy pomocowe.
8. Zwiększenie możliwości ubiegania się o fundusze unijne i uczestnictwo w programach pomocowych.
9. Pomoc w dostosowanie przedsiębiorstwa do wolnej konkurencji na rynkach Wspólnoty Europejskiej.
10. Propagowanie dobrych praktyk obsługi i promocja firm działających według tych zasad.
11. Wyróżnianie i promocja firm i instytucji spełniających europejskie wymogi z zakresu ochrony środowiska.
12. Promocja i wspieranie firm w kontaktach biznesowych na rynkach unijnych.
13. Poszerzanie rynków zbytu.
14. Promocja i wspieranie firm w kontaktach z urzędami.
15. Promowanie i kreowanie w opinii publicznej właściwego wizerunku pracodawcy.
16. Popularyzacja mechanizmów i narzędzi związanych z rozwojem potencjału kadrowego i budowaniem relacji pracowniczych.
17. Kreowanie wizerunku kadry zarządczej.
19. Promowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych oraz integracji środowisk organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.
20. Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa lubelskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
18. Zbieranie i wymianę informacji.
19. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych
20. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej
21. Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek broszur, ulotek itp.
22. Organizowanie szkoleń.
23. Prowadzenie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi przemysłu teleinformatycznego
24. Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia.
25. Współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.
26. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do organów doradczych władzy.
27. Opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań dotyczących działalności statutowej.
28. Ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Stowarzyszenia.
29. Organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług doradczych i konsultingowych.
30. Prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką teleinformatyczną oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
31. Prowadzenie i utrzymanie portalu internetowego.
32. Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
33. Organizację misji gospodarczych dla członków Stowarzyszenia.
34. Organizację wewnętrznych i na zlecenie spotkań oraz innych imprez promocyjnych Stowarzyszenia (targi, wystawy, prezentacje, konferencje itd.) z wykorzystaniem zasobów Stowarzyszenia.
35. Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia.
36. Działalność o charakterze charytatywnym.
37. Wymianę doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
38. Prowadzenie działalność wydawniczej stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych.
39. Prowadzenie własnych lub zleconych badań naukowych.
40. Organizowanie konferencje naukowe i technologiczne.
41. Opracowywanie, administrowanie projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

§ 12. Sekcje

Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje (organy pomocnicze stowarzyszenia) jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia. Warunki powstawania jednostek o których mowa powyżej określi Zarząd w drodze uchwały.
Rozdział III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 13.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Członków Zwyczajnych;
- Członków Honorowych;
- Członków Wspierających.

§ 14. Członek zwyczajny

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia;
- deklaruje chęć ich realizacji;
- złoży pisemną deklarację.
2. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą zostać:
- przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzący działalność gospodarczą w branży teleinformatycznej, współpracujący i kooperujący z tą branżą ;
- pracownicy naukowi instytucji zajmującej się problemami branży teleinformatycznej;
- inne osoby fizyczne związane zawodowo lub naukowo z branżą teleinformatyczną .
3. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
4. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
5. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok w którym został przyjęty.

§ 15. Członek honorowy

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w § 15, pkt.1 i pkt.2, która zasłużyła się znacząco dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym.
4. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni z opłacania składek członkowskich decyzją Zarządu.

§ 16. Członek wspierający

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna prowadząca działalność w dziedzinie teleinformatycznej lub pokrewnej lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców.
2. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek Wspierający ma obowiązek zadeklarować pomoc finansową na realizację celów Stowarzyszenia lub zaproponować inną formę wsparcia, do oceny przez Zarząd Stowarzyszenia
4. Postanowienia rozdziału  III Statutu stosuje się odpowiednio do członków wspierających, z tym że członkowie ci działają przez swoich pełnomocników.

§ 17. Obowiązki Członka

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, dbania o jego rozwój oraz przyczyniania się do realizacji jego celów;
2. przestrzegania postanowienia statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia;
3. wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków;
4. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w terminie do dnia 30 marca każdego roku;
5. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej.

§ 18. Prawa Członka

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu;
2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia;
3. uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie;
4. korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu, urządzeń oraz z innych świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych.

§ 19.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. śmierci;
2. dobrowolnego, zgłoszonego Zarządowi wystąpienia ze Stowarzyszenia;
3. wykluczenia uchwałą Zarządu na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku lub nie wywiązywania się Członka Wspierającego z zadeklarowanej pomocy;
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu: naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok;
5. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.
3. Od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie, jeśli wniesione zostało co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie na najbliższym posiedzeniu.
4. Uchwała zarządu w przypadkach utraty członkostwa określonych w paragrafie 19 punktach 1,2,3 jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.

§ 21. Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie nie przekraczającym 2 lat od daty poprzedniego zebrania.
4. Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.
5. W Walnym Zebraniu dział biorą:
a. członkowie Stowarzyszenia, w tym także członkowie honorowi i wspierający - z głosem stanowiącym;
b. zaproszeni goście - z głosem doradczym.
6. Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
7. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia;
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującym członkom Zarządu;
d. zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 
e. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie;
g. uchwalanie Statutu i jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia, kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
h. ustalanie wysokości składek członkowskich i warunków przyjęcia członków wpierających;
i. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd i członków stowarzyszenia;
j. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia.
k. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia;
9. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków.
10. Uchwały wszystkich organów stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek 1/3 członków stowarzyszenia.
12. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22. Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się od trzech do pięciu osób.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona:
1. Prezesa;
2. Wiceprezesa lub Wiceprezesów w ilości do dwóch;
3. Sekretarza
4. Zarząd, zawiadamia sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków Zarządu oraz o adresie swojej siedziby, a także zgłasza wszelkie zmiany w składzie Zarządu, w adresie siedziby.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
b. ustalanie wysokości składek członkowskich i warunków przyjęcia członków wpierających;
c. skreślanie i wykluczanie członków;
d. występowanie o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
e. powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących;
f. zwoływanie Walnych Zebrania;
g. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
h. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie budżetu i zaleceń dotyczących gospodarki składkami członków oraz zatwierdzanie bilansu rocznego;
i. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
j. podejmowanie uchwał o działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
k. organizowanie działalności Stowarzyszenia;
l. opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia;
m. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
n. odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji;
o. tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych działających przy Zarządzie;
p. przyznawanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, stypendiów itp.;
q. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i za granica;
r. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
s. podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
7. Przy Zarządzie mogą być powoływane sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe, których zasady działania i organizację określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.
8. Zarząd może powołać pełnomocnika do załatwiania określonych spraw. Zakres praw i obowiązków pełnomocnika określa pełnomocnictwo udzielone uchwałą właściwego zarządu.
9. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

§ 23. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego zastępcę i sekretarza.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli;
c. członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu - z głosem doradczym;
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności;
e. żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia;
f. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

Rozdział V. Wybory Organów Stowarzyszenia

§ 24.

1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze jawnego, bezpośredniego głosowania.
2. Liczba kandydatów do organów stowarzyszenia jest nieograniczona.
3. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia posiadającym roczny staż członkowski i opłacone składki.
6. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia, wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
8. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

Rozdział VI. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- wpływy ze składek członkowskich;
- dotacje, darowizny, zapisy;
- wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej).

§ 26.

1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.
2. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa (Wiceprezesa).

Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27.

Uchwałę w sprawie statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 28.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 29.

Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania.

Copyright by: Lubelski Klaster Teleinformatyczny - 2009 r Created by: Centrum Internetowe - 2009 r